Regulamin promocji

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki akcji promocyjnej (zwanej dalej „Promocją”) prowadzonej pod nazwą „DOSTAWA GRATIS”.
 2. Promocja jest organizowana przez RDM Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Aleja Jana Pawła II 43A / 37B, 01-001 Warszawa, NIP: 5273022718, KRS: 0000995884 (zwanej dalej „Organizatorem”).
 3. Promocja odbywa się w ramach portalu internetowego: www.naprawyserwisowe.pl (zwanych dalej „Sklepami” lub pojedynczo „Sklepem”). Promocja jest dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Promocja rozpoczyna się w dniu 10 września 2023 roku o godzinie 00:01 i trwa do 10 listopada 2023 roku do godziny 23:59 (zwana dalej „Czasem trwania Promocji”).
 5. Celem Promocji jest zapewnienie Klientom darmowej dostawy ekspresu do kawy w specjalnym boxie od klienta do serwisu oraz z powrotem do klienta po naprawie.
 6. W przypadku, gdy w Regulaminie nie jest dokładnie zdefiniowane pojęcie pisane wielką literą, ma ono znaczenie określone w regulaminie Sklepu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania zlecenia w przypadku braku możliwości naprawy urządzenia lub zapewnienia transportu.

ZASADY PROMOCJI

 1. W okresie trwania Promocji, Klienci zgłaszający awarię ekspresu za pośrednictwem strony www.naprawyserwisowe.pl pod opcją „Zgłoś usterkę”, niezależnie od wybranej formy płatności (za pobraniem lub płatności online), otrzymują darmowy odbiór ekspresu oraz jego bezpłatne dostarczenie z powrotem po naprawie. Promocja obejmuje jedynie dostawy dostępne na stronie Sklepów.
 2. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, pod warunkiem spełnienia wszystkich jej warunków przy każdym zgłoszeniu.
 3. Promocja może być łączona z innymi dostępnymi promocjami w Sklepie.
 4. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zaakceptowanie regulaminu strony.
 5. Z Promocji wyłączone są ekspresy profesjonalne i półprofesjonalne.
 6. Promocji mogą korzystać zarówno osoby indywidualne, jak i podmioty gospodarcze.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie osoby mają prawo składać reklamacje dotyczące swojego udziału w Promocji.
 2. Reklamacje są rozpatrywane przez specjalną komisję powołaną przez Organizatora.
 3. Zaleca się, aby reklamacje były składane na piśmie i zawierały imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, które stanowi podstawę reklamacji, a także dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje w formie wiadomości e-mail można przesyłać na adres kontakt@naprawyserwisowe.pl.
 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania, włączając w to wysyłkę odpowiedzi na reklamację. Organizator w trakcie rozpatrywania reklamacji stosuje postanowienia Regulaminu. Reklamujący zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora na piśmie pod adres wskazany w reklamacji, chyba że reklamujący wyraźnie wyraził preferencje co do sposobu komunikacji.
 5. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na wynik postępowania reklamacyjnego, reklamujący ma prawo dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Warunkiem skorzystania z Promocji jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz spełnienie wszystkich warunków uczestnictwa w Promocji.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego, zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku oraz inne obowiązujące przepisy prawa. Wybór prawa polskiego w ramach niniejszego Regulaminu nie wyłącza ochrony przysługującej konsumentom na mocy prawa, które nie może być wyłączone umownie.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepów.
 4. Organizator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmiany te nie wpływają na prawa Klientów, którzy już skorzystali z Promocji. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Organizatora.
 6. Regulamin został opublikowany w dniu 10 września 2023 roku.
Scroll to Top
Przewiń do góry