Regulamin korzystania z newsletterów Naprawy serwisowe

(dalej zwanym jako „Regulamin”)

§ 1 Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z newsletterów Naprawy serwisowe przez Użytkownika;
 2. Usługodawca – oznacza Spółkę RDM Sp. z o.o. (zwana dalej jako „Naprawy serwisowe”), z siedzibą przy ulicy Aleja Jana Pawła II 43 A/37 B, 01 – 001 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w Warszawie, numer KRS 0000995884, NIP5273022718 , REGON 523334704, reprezentowaną zgodnie z wpisem w KRS przez Marcina Ostrówkę, z którym można skontaktować pod nr telefonu 660 583 083, lub adresem e – mail: kontakt@naprawyserwisowe.pl ;
 3. Subskrybent – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Newsletterów lub Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu i która zawarła z Usługodawcą umowę o dostarczenie treści cyfrowych;
 4. strona www. – oznacza portal internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie internetowej pod adresem https://naprawyserwisowe.pl, do których prawa przysługują Usługodawcy;
 5. Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym https://naprawyserwisowe.pl;
 6. Formularz – oznacza stronę internetową pod adresem https://naprawyserwisowe.pl, umożliwiającą Subskrybentowi dokonanie wyboru, złożenie zamówienia i rezygnację z otrzymywania danego Newslettera oraz udostępnienie Usługodawcy danych osobowych;
 7. Narzędzia internetowe – oznaczają oprogramowanie i Formularze udostępniane Subskrybentowi w Serwisie lub na stronie internetowej pod adresem https://naprawyserwisowe.pl, w celu zamawiania i korzystania z Newsletterów, a także Linki aktywacyjne i Linki dezaktywacyjne udostępniane Subskrybentowi w celu potwierdzenia zamówienia danego Newslettera lub rezygnacji z jego otrzymywania;
 8. Link aktywacyjny – oznacza odsyłacz do Serwisu lub https://naprawyserwisowe.pl, otrzymany przez Subskrybenta w treści wiadomości elektronicznej skierowanej na udostępniony Usługodawcy przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej, umożliwiający potwierdzenie zamówienia danego Newslettera przez Subskrybenta poprzez uaktywnienie tego odsyłacza;
 9. Link dezaktywacyjny – oznacza odsyłacz do Serwisu lub https://naprawyserwisowe.pl, otrzymany przez Subskrybenta w treści wiadomości elektronicznej skierowanej na udostępniony Usługodawcy przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej, umożliwiający rezygnację z korzystania z danego Newslettera przez Subskrybenta poprzez uaktywnienie tego odsyłacza;
 10. Newsletter – oznacza zbiór informacji przesyłanych przez Usługodawcę na udostępniony mu przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej, z określoną częstotliwością, zawierający treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe towarów lub usług oferowanych przez Usługodawcę, w szczególności informacje handlowe;
 11. Ustawa – oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin niniejszy określa zasady i warunki korzystania przez Subskrybenta z Newsletterów.
 2. Oprogramowanie, interfejs, układ funkcjonalny, elementy graficzne, bazy danych i treści Serwisu oraz elementy graficzne i treści Newsletterów stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw własności intelektualnej przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karna lub cywilną. Zabrania się dalszego rozpowszechniania, udostępniania, zgrywania i pobierania w jakikolwiek sposób treści lub usług cyfrowych poza zakresem dozwolonego użytku.
 3. Subskrybent nie jest uprawniony do korzystania z treści Newsletterów w żadnym innym celu, niż tylko w celu zapoznania się z ich treścią.
 4. Korzystanie z Newsletterów oraz Serwisu jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Subskrybent jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytułu korzystania z dostępu do Internetu lub transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami świadczenia tych usług obowiązującymi u tych podmiotów.
 5. Usługodawca może w każdym czasie zakończyć wydawanie danego Newslettera, zmienić jego tematykę lub częstotliwość ukazywania się, a częstotliwość ich przesyłania ustala Usługodawca.

§ 3 Warunki korzystania z Newsletterów, dane osobowe

 1. Zamówienie i rezygnacja z otrzymywania Newsletterów następuje za pomocą Narzędzi internetowych dostępnych na stronie internetowej pod adresem https://naprawyserwisowe.pl, w Serwisie lub w treści wiadomości elektronicznych skierowanych do Subskrybenta przez Usługodawcę na udostępniony Usługodawcy przez Subskrybenta adres poczty elektronicznej.
 2. W celu zamówienia i korzystania z Newslettera Subskrybent powinien dokonać łącznie wszystkich poniższych czynności:
  1. wypełnić Formularz zamówienia Newslettera, zaznaczyć odpowiednie pola zgód i przesłać do Usługodawcy ten Formularz poprzez kliknięcie pola „Zapisz się” znajdującego się poniżej Formularza;
  2. kliknąć Link aktywacyjny otrzymany w wiadomości elektronicznej skierowanej przez Usługodawcę do Subskrybenta.
 3. Potwierdzenie zamówienia Newslettera przez Subskrybenta w sposób określony w postanowieniach Regulaminu jest jednocześnie równoznaczne ze/z:
  1. zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych,
  2. złożeniem przez Subskrybenta oświadczenia, że dane udostępnione w Formularzu są zgodne z prawdą;
  3. upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych dotyczących korzystania przez Subskrybenta z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez Usługodawcę w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności w celu otrzymywania przez Subskrybenta informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy,
  4. upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych w celach związanych z reprezentowaniem Subskrybenta i złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i w Formularzu.
 4. Subskrybent zobowiązany jest podawać w Formularzu wyłącznie prawdziwe dane.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych w celu ustalenia, czy dane te są zgodne z prawdą. Subskrybent jest zobowiązany do umożliwienia Usługodawcy przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Usługodawcy.
 6. Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia Usługodawcę do zaprzestania świadczenia na rzecz Subskrybenta usług określonych w Regulaminie.
 7. Udostępniony Usługodawcy adres poczty elektronicznej Subskrybenta będzie przetwarzany przez Usługodawcę w celach udostępniania Subskrybentowi Newslettera.
 8. Administratorem danych osobowych Subskrybenta, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest Usługodawca.
 9. Udostępnienie Usługodawcy adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość korzystania z usług określonych w Regulaminie.
 10. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 11. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Subskrybenta jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usług określonych w Regulaminie.
 12. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie przez Subskrybenta w ramach Newsletterów informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy. Usługodawca nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych Subskrybenta osobom trzecim, o których mowa w zdaniu poprzednim bez spełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 4 Prawa i obowiązki Subskrybenta

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Newsletterów było możliwe dla Subskrybenta posiadającego popularne przeglądarki internetowe, systemy operacyjne, programy obsługujące pocztę elektroniczną, rodzaje komputerów oraz typy połączeń internetowych. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników uniemożliwia korzystanie z Newsletterów. Ponadto oprogramowanie Serwisu i Narzędzia internetowe mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Subskrybenta.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Subskrybentowi korzystanie z Newsletterów, z zastrzeżeniem ust. 1, to:
  1. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera;
   oraz
  2. program (offline lub online) obsługujący pocztę elektroniczną.
 3. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy, Subskrybent nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie.
 4. Subskrybent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
 5. Umowa o świadczenie usług określonych w Regulaminie zostaje zawarta pomiędzy Stronami na czas nieoznaczony.
 6. Subskrybent może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z usług określonych w Regulaminie. Rezygnacja z usług określonych w Regulaminie następuje za pomocą Linku dezaktywacyjnego otrzymanego w treści wiadomości elektronicznej wysłanej do Subskrybenta przez Usługodawcę, w tym w każdym Newsletterze.
 7. Usługodawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie Subskrybent ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Subskrybent akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§ 5 Zakres odpowiedzialności i prawa Usługodawcy

 1. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane:
  1. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji, aktualizacji Serwisu albo oprogramowania;
  2. przyczynami niezależnymi od Usługodawcy (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za treści Newsletterów pochodzące od innych osób niż Usługodawca, w szczególności za treści informacyjne, promocyjne lub reklamowe tych osób;
  2. z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Subskrybenta w związku z korzystaniem z usług określonych w Regulaminie;
  3. za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy;
  4. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług określonych w Regulaminie, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej;
  5. za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej);
  6. za treści otrzymywane i wysyłane przez Subskrybenta za pośrednictwem sieci Internet, w tym za podane w Formularzach jakiekolwiek dane lub informacje;
  7. za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Subskrybenta, w szczególności za korzystanie przez niego z usług określonych w Regulaminie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 3. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia Usługodawcy umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia.
 4. Usługodawca może odmówić świadczenia usług określonych w Regulaminie, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów obowiązującego prawa.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. rozbudowy lub zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z usług określonych w Regulaminie;
  2. zmiany szaty graficznej lub układu strony internetowej pod adresem https://naprawyserwisowe.pl, przeznaczonej do świadczenia usług określonych w Regulaminie;
  3. rozbudowy lub zmian form i zakresu korzystania z usług określonych w Regulaminie, bez uprzedniego informowania o tym Subskrybenta.
 6. W przypadku naruszenia przez Subskrybenta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie. Usługodawca zawiadomi Subskrybenta za pośrednictwem wiadomości elektronicznej o zamiarze zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie. Jednocześnie w zawiadomieniu Usługodawca wezwie Subskrybenta do zaprzestania naruszeń przepisów prawa lub postanowień Regulaminu lub udzielenia Usługodawcy stosownych wyjaśnień odnośnie tego naruszenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 (trzy) dni. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu lub udzielenia przez Subskrybenta niewiarygodnych wyjaśnień lub braku wyjaśnień, Usługodawca może zaprzestać świadczenia usług określonych w Regulaminie, o czym Subskrybent zostanie poinformowany.
 7. Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług określonych w Regulaminie, bez uprzedniego zawiadomienia Subskrybenta, w następujących przypadkach:
  1. cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Subskrybenta dla celów określonych w Regulaminie;
  2. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych i złożenia oświadczeń określonych w Regulaminie i Formularzach;
  3. w przypadku udostępnienia przez Subskrybenta nieprawdziwych danych osobowych;
  4. w przypadku rezygnacji przez Subskrybenta z usług określonych w Regulaminie.

§ 6 Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Administrator w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia przetwarza dane osobowe Subskrybenta w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Administrator w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia przetwarza dane osobowe Użytkownika wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które uznaje się między innymi: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, monitorowanie biura, ustalenie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych, jak również świadczenie usług na rzecz klienta, w sytuacji gdy interes klienta jest nadrzędny wobec interesów praw i wolności osoby, których dane dotyczą.
 4. Administrator w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia przetwarza dane osobowe Subskrybenta w celu marketingu własnych towarów lub usług, może udostępnić dane osobowe w postaci adresu e-mail, do systemu reklamowego Meta w celu utworzenia grupy odbiorców tych towarów lub usług, w celu targetowania, pozycjonowania.
 5. Administrator ujawnia dane osobowe Subskrybenta podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora, w szczególności: dostawcy domeny internetowej, hostingu, serwisu i obsługi strony internetowej pod adresem https://naprawyserwisowe.pl, dostawcy newsletteru, obsługującym bramki płatnicze, podmiotom zajmującym się marketingiem i PR, świadczącym usługi księgowe, prawne i doradcze, podmioty współpracujące z Administratorem.
 6. Administrator ujawnia dane osobowe Subskrybenta organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych.
  Administrator wykorzystuje w Serwisie pliki Cookies. Wszystkie informacje na ten temat zawarte są w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej na stronie internetowej pod adresem https://naprawyserwisowe.pl/politykaprywatnosci/ .

§ 7 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Subskrybent może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z usług określonych w niniejszym Regulaminie na adres poczty elektronicznej kontakt@naprawyserwisowe.pl .
 2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji.
 3. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Usługodawca może wezwać Subskrybenta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Subskrybenta w Formularzu.

§ 8 Zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia w Serwisie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Usługodawca poinformuje Subskrybenta przez umieszczenie w Serwisie wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. O zmianie Regulaminu Subskrybent zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Powiadomienie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Subskrybenta, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z Newslettera w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
Scroll to Top
Przewiń do góry