REGULAMIN NAPRAWY SERWISOWE

zwany w dalszej części „Regulaminem Napraw”

obowiązuje od 03 lipca 2023 roku

Regulamin Napraw określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług prowadzonych za pośrednictwem serwisu internetowego udostępnionego na stronie internetowej prowadzonej pod domeną https://naprawyserwisowe.pl  (zwanego dalej jako „Serwis internetowy”) przez Spółka RDM Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Aleja Jana Pawła II 43 A/37 B, 01 – 001 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, numer KRS 0000995884, NIP5273022718 , REGON 523334704, reprezentowaną zgodnie z wpisem w KRS przez Marcina Ostrówkę, z którym można skontaktować pod nr telefonu 500 199 188, lub adresem e – mail: kontakt@naprawyserwisowe.pl (zwanego dalej „Sprzedawcą”), prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego (Klienta) związane ze sprzedażą towarów i usług od Sprzedawcy za pośrednictwem wyżej wskazanego serwisu internetowego, a także określa zasady i warunki świadczenia usług cyfrowych nieodpłatnych drogą elektroniczną przez Spółka RDM Sp. z o.o.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży, w której Klient zobowiązuje się do zapłaty zamówionej usługi lub zamówionego towaru, a Sprzedawca po otrzymaniu zapłaty zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi zamówionej przez Klienta usługi lub towaru. Klient nie jest uprawniony do podawania jako swoich danych osobowych podmiotów trzecich. Wszelkie kwestie odnoszące się do ochrony danych osobowych zostały szczegółowo uregulowane w Polityce Prywatności.

I. Dane identyfikujące Sprzedawcę

Klient dokonuje zakupu usług lub towarów na stronie internetowej prowadzonej pod domeną https://naprawyserwisowe.pl , będące własnością Spółka RDM Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Aleja Jana Pawła II 43 A/37 B, 01 – 001 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, numer KRS 0000995884, NIP5273022718 , REGON 523334704, reprezentowaną zgodnie z wpisem w KRS przez Marcina Ostrówkę.

Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie pod numerem pod numerem +48 500 199 188 lub drogą elektroniczną wysyłając e-mail na adres kontakt@naprawyserwisowe.pl lub za pośrednictwem formularza „KONTAKT” dostępnego na stronie https://naprawyserwisowe.pl/#kontakt lub za pośrednictwem formularza „ZGŁOSZENIE USTERKI” dostępnego na stronie https://panel.naprawyserwisowe.pl/zgloszenie-usterki .

II. Definicje wybranych pojęć zawartych w Regulaminie Napraw

„Regulamin Napraw” – oznacza niniejszy regulamin napraw zamieszczonym pod adresem  https://naprawyserwisowe.pl , w którym Sprzedawca sprzedaje usługi i towary znajdujące się w jego ofercie lub świadczy usługi cyfrowe nieodpłatne drogą elektroniczną;

„Sprzedawca” – należy przez to rozumieć spółkę RDM Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Aleja Jana Pawła II 43 A/37 B, 01 – 001 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, numer KRS 0000995884, NIP 5273022718, REGON 523334704, reprezentowaną zgodnie z wpisem w KRS przez Marcina Ostrówkę.

„Klient” lub zamiennie „Kupujący” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych składający zamówienie lub dokonujący zakupu Usługi lub Produktu;

„Konsument” – oznacza osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

„Dni robocze” – oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

„Dostawa” – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę Usługi bądź Towaru określonego w formularzu Zgłoś usterkę za pośrednictwem Dostawcy;

 „Dostawca” – oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy Usług lub Towarów;

„Hasło” – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Serwisie internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do konta w Serwisie internetowym;

„Konto” – należy przez to rozumieć funkcjonalność Serwisu internetowego, w ramach której gromadzone są dane Klienta i składnych przez niego zamówień na Usługi lub Produkty,

„Formularz Zgłoś usterkę” – należy przez to rozumieć usługę lub towar z Serwisu internetowego, który służy do określenia przez Klienta danych dotyczących naprawy serwisowej, które tworzy w oparciu o narzędzia informatyczne oferowane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy w celu dokonania zakupu Usługi lub Produktu dostępnego na stronie https://naprawyserwisowe.pl ;

„Przedsiębiorca” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą działalność gospodarczą lub wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

„Produkt” – należy przez to rozumieć Usługę lub Towar zamieszczony w Serwisie internetowym, stosownie do informacji podanej w opisie danej usługi lub towaru, będące przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem platformy https://naprawyserwisowe.pl ;

„Rejestracja” – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie Naprawy, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Serwisu internetowego;

„Serwis internetowy” – należy przez to rozumieć serwis naprawy prowadzony przez Sprzedawcę na stronie https://naprawyserwisowe.pl, w ramach którego Klient dokonuje zakupu zamieszczonych w tym serwisie Usług lub Towarów, w określonej na tej stronie cenie, wybranej przez siebie ilości i zapłaty za pośrednictwem udostępnionego systemu płatniczego PRZELEWY24;

„Strona” – należy przez to rozumieć stronę internetową Sprzedawcy postawioną na następującym adresie domeny  https://naprawyserwisowe.pl;

„Towar” – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony internetowej, będący przedmiotem Umowy sprzedaży;

„Usługa” – oznacza usługę przedstawioną przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony internetowej, będącą przedmiotem Umowy sprzedaży;

„Umowa sprzedaży” – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Klientem/ Kupującym a Sprzedawcą, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Napraw;

„Kodeks cywilny” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny z późn. zmianami;

„Prawie autorskim” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami; 

„Ustawie o prawach konsumenta” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z późn. zmianami;

III. Postanowienia ogólne

1.             Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie internetowej (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie internetowej w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem Napraw oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

2.             Zakupu Produktu za pośrednictwem Serwisu internetowego może dokonać Kupujący, który składa zamówienie bez rejestracji w Serwisie internetowym lub zarejestruje się w Serwisie internetowym lub który posiada swoje konto i loguje się za pomocą LOGOWANIE za pomocą własnego loginu i hasła.

3.             Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem Serwisu internetowego na zakup Produktu oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu Napraw i akceptuje go bez zastrzeżeń.

4.             W razie sprzeczności pomiędzy treścią Regulaminu Napraw i pozostałymi regulaminami obowiązującymi u Sprzedawcy, pierwszeństwo ma Regulamin Napraw.

5.             W zakresie nieuregulowanym Regulaminem Napraw stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumentów lub Prawa autorskiego.

IV. Założenie konta w systemie

1.             W celu utworzenia i korzystania z indywidualnego konta na stronie https://naprawyserwisowe.pl Klient zobowiązany jest dokonać założenia konta w systemie.

2.             Założenie konta w systemie możliwe jest po wypełnieniu danych w formularzu „ZGŁOSZENIE USTERKI” i kliknięciu przycisku z treścią zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podczas założenia konta Klient ustala indywidualne hasło.

3.             W trakcie wypełniania formularza „ZGŁOSZENIE USTERKI”, Klient obowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Napraw, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego checkboxa.

4.             Po kliknięciu przycisku „Zgłoś usterkę” zostaje wysłany link aktywacyjny na wskazany w formularzu adres e-mail wraz z aktywnym linkiem „TWOJE ZGŁOSZENIE” i „NAPRAWY SERWISOWE”.

5.             Po kliknięciu przycisku „ZGŁOŚ USTERKĘ” zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia konta Klienta na czas nieokreślony, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas wypełniania formularza „ZGŁOSZENIE USTERKI” .

6.             Klient może, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie na wskazany powyżej adres mailowy Sprzedawcy żądania o jego usunięcie.

V. Składanie, przyjmowanie i realizacja naprawy serwisowej

1.             Klient zamawia Produkt za pośrednictwem Serwisu internetowego stosując się do instrukcji i wytycznych zawartych na Stronie.

2.             Serwis internetowy umożliwia nabywanie Produktów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3.             W celu zawarcia Umowy sprzedaży lub jakiejkolwiek aktywności Klienta w Serwisie internetowym wymagane jest poprawne działanie sieci Internet, używanie przeglądarki internetowej (w szczególności: Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari), w tym w ramach urządzeń mobilnych oraz posiadanie aktywnego konta na wybranym adresie poczty e-mail.  

4.             Formularz „ZGŁOSZENIE USTERKI” dostępny w Serwisie internetowym określa dane wymagane do realizacji zamówienia oraz dane mające charakter opcjonalny.

5.             Klient dokonuje zgłoszenia usterki zaznaczając w Serwisie internetowym za pomocą „chceckboxa” proponowanej opcji lub poprzez wpisanie dodatkowych informacji.

6.             Po prawidłowym wypełnieniu formularza ”ZGŁOSZENIE USTERKI”, wskazując w szczególności takie dane jak: dane osobowe i adresowe, szczegóły usterki, informacje o fakturze, Klient dokonuje weryfikacji wprowadzonych danych, zapoznaje się z Regulaminem Napraw i Polityką prywatności oraz Regulaminem Newsletter, które za pomocą kliknięcia w checkbox obowiązany jest zaakceptować.

7.             W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu formularza ”ZGŁOSZENIE USTERKI” system teleinformatyczny Sprzedawcy nadaje komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu zgłoszenia naprawy serwisowej.

8.             Wysłanie przez Klienta formularza „ZGŁOSZENIE USTERKI” stanowi oświadczenie woli zawarcia ze spółką RDM Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu Napraw.

9.             Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.

10.         W terminie do 3 dni roboczych od momentu doręczenia informacji o zgłoszeniu przez Klienta naprawy serwisowej Sprzedawca usługi skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia szczegółów naprawy serwisowej, w tym dostawy urządzenia do Sprzedawcy.

11.         Po dostarczeniu urządzenia do Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązuje się do sporządzenia wyceny naprawy serwisowej i przesłania jej w terminie do 10 dni roboczych do Klienta za pośrednictwem poczty e – mail lub wiadomości sms. Sprzedawca w wycenie uwzględnia w szczególności rodzaj usterki, koszty naprawy usterki i czas realizacji naprawy.  

12.         Klient obowiązany jest do pisemnego zatwierdzenia przesłanej wyceny, poprzez jasne i czytelne sformułowanie, np. AKCEPTUJĘ PRZESŁANĄ WYCENĘ z dnia ……. w terminie 48 godzin od jej otrzymania od Sprzedawcy.

13.         Sprzedawca zastrzega, iż wycena dokonana jest na podstawie oględzin dokonanych przez Sprzedawcę po dostarczeniu urządzenia do serwisu.

14.         Klient zobowiązany jest do dostarczenia urządzenia do Sprzedawcy według wytycznych wskazanych przez Sprzedawcę, tj. w specjalnym opakowaniu dostarczonym przez Sprzedawcę lub w oryginalnym opakowaniu fabrycznym wraz z fabrycznymi zabezpieczeniami.

15.         Sprzedawca zastrzega, iż urządzenie przesłane do naprawy serwisowej nie posiadające odpowiedniego zabezpieczenia, o którym mowa powyżej zostanie odesłana na adres i koszt Klienta, a Usługa nie zostanie wykonana przez Sprzedawcę.

16.         Sprzedawca zastrzega, iż za wszelkie uszkodzenia urządzenia w trakcie dostawy we własnym opakowaniu Klienta, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

17.         Czas naprawy serwisowej wynosi maksymalnie 14 (czternaście) dni od dnia dostarczenia urządzenia na adres Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca ustalił inny termin naprawy z Klientem.  

18.         Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku, gdy czas naprawy zależy od dostawy specjalnie zamówionych i sprowadzanych części zamiennych niezbędnych do wykonania Usługi, czas naprawy może ulec wydłużeniu o czas dostarczenia do Sprzedawcy tych części zamiennych. Jednakże, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki poinformuje Klienta o szacunkowym czasie wydłużenia realizacji Usługi naprawy serwisowej, a Klient zobowiązuje się do poinformowania Sprzedawcy o dalszych etapach naprawy serwisowej.

VI. Obsługa płatności

1.             Usługi naprawy serwisowej świadczone przez Sprzedawcę są płatne, a metody płatności są ustalane indywidualnie z Klientem drogą mailową lub telefonicznie.

2.             Na koszt Usługi naprawy serwisowej składa się z opłat związanych z zamówieniem części zamiennych oraz wynagrodzeniem za wykonanie usługi.

3.             Sprzedawca na wyraźne żądanie Klienta, zobowiązuje się do wygenerowania faktury elektronicznej, wystawionej i doręczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o ustalenia, o których mowa w pkt 1 niniejszego Działu. 

19.         Sprzedawca udostępnia za pośrednictwem systemu płatności PRZELEWY24 następujące formy płatności:

a.             Szybkie przelewy,

b.             BLIK,

c.              Karty płatnicze,

 

Serwis PRZELEWY24 prowadzony jest przez PayPro SA, z siedzibą przy ulicy Pastelowej 8, 60-198 Poznań, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 5 476 300,00 zł, wpłacony w całości., NIP 779-236-98-87, REGON: 301345068.

4.             Dodatkowo Sprzedawca akceptuje możliwość zapłaty za pomocą przekazu pocztowego.

5.             Klient zobowiązany jest do uiszczenia zgodnie z ustaloną metodą płatności, o której mowa w pkt 1 niniejszego Działu, wynagrodzenia zgodnie z otrzymaną i zaakceptowaną przez niego wyceną, o której mowa w Dziale 5 pkt 11 oraz kosztami przesyłki i dostawy.

6.             W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących płatności, w szczególności w zakresie nieuczciwych transakcji, chargebacks przez Sprzedawcę, Klient zobowiązany jest do kontaktowania się bezpośrednio ze Sprzedawcą.

 

VII. Dostawa urządzenia do naprawy serwisowej

1.             Dostawa urządzenia do naprawy serwisowej odbywa się przesyłką kurierską wraz z możliwością skorzystania z określonego przez Sprzedawcę opakowania.  

2.             Sprzedawca udostępnia następujące formy dostawy urządzenia do naprawy serwisowej na terenie kraju:

 

a)      Dostawa do siedziby firmy pod adresem: RDM Sp. Z o.o. ul. Borowa 51b, 35-232 Rzeszów

b)      Kurier GLS w przypadku posiadania własnego opakowania zabezpieczającego w jedną stronę w cenie 30 zł. (słownie: Trzydzieści złotych i 00/100) w formie przelewy z terminem realizacji 1-2 dni roboczych płatne podczas rozliczenia naprawy.

c)      Kurier GLS w przypadku przesyłki opakowania zabezpieczającego zapewniającego przez firmę RDM Sp. Z o.o. w cenie 89 zł. (słownie: Osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) w formie przelewu płatne podczas rozliczenia zlecenia.

 

3.             Sprzedawca w oparciu o indywidualne ustalenia z Klientem może uzgodnić z nim inną formą metodę dostawy urządzenia do naprawy serwisowej, w szczególności może wyrazić zgodę na dostarczenie lub odbiór osobisty urządzenia w siedziby firmy pod następującym adresem:

RDM Sp. Z o.o. ul. Borowa 51b, 35-232 Rzeszów

Z zastrzeżeniem, iż Klient każdorazowo ustali ze Sprzedawcą termin dostarczenia lub odbioru urządzenia.

4.             Dostawa urządzenia do naprawy serwisowej odbywa się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej pod wskazany przez Klienta adres w trakcie wypełniania formularza „ZGŁASZANIE USTERKI”, chyba że strony postanowią inaczej.

5.             Dostawy urządzenia do naprawy serwisowej dla zamówień poza granice Rzeczpospolitej Polskiej obywają się na podstawie indywidualnie wyceny, w zależności od kraju destynacji i wskazaniu przez Klienta formy dostawy.

6.             Klient w oparciu o indywidualne uzgodnienia ze Sprzedawcą wskazuje odpowiednią formę odbioru urządzenia, z zastrzeżeniem, iż zobowiązuje się go dokonać w terminie do 30 (trzydziestu) dni od daty od momentu powiadomienia o wykonaniu Usługi naprawy serwisowej.

7.             Informacja na temat całkowitej wartości naprawy serwisowej wraz z kosztami przesyłki, udostępniana jest przez Sprzedawcę w uzgodnionej przez Strony formie.

8.             Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej, jak również faktur korygujących i duplikatów w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas uzupełniania formularza zamówienia poprzedzającego dokonanie zakupu.

9.             Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki paragon albo fakturę VAT obejmującą całkowity koszt usługi naprawy serwisowej.

10.         Sprzedawca zobowiązuje się do niezmieniania wysokości ceny pomiędzy dniem złożenia zamówienia przez Klienta, a dniem dostarczenia zakupionego przez niego Produktu, co oznacza, iż cena podana w dacie złożenia zamówienia jest wiążąca.

11.         Jakiekolwiek zwroty opłaty dokonywane są bezpośrednio przez Sprzedawcę, który jest za nie wyłącznie odpowiedzialny.

12.         Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku, gdy Klient nie dokona odbioru urządzenia z naprawy serwisowej w terminie ustalonym ze Sprzedawcą, Sprzedawca naliczać będzie dodatkowe opłaty tytułem przechowywania urządzenia naprawy serwisowej. Opłata taka wynosi netto 10,00 zł. (słownie: dziesięć złotych i zero groszy) za każdą dobę, o czym Klient jest poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia Usługi przez Sprzedawcę.

VIII. Rękojmia dla Przedsiębiorców

1.             Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę.

2.             Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:

a)             złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

          Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.

          Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

b)             żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy.

          Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

3.             Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

4.             Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Przedsiębiorca żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru, lub usunięcia wady.

5.             Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy, natomiast Towar niezgodny z umową należy dostarczyć lub wysłać na adres:
RDM Sp. Z o.o
ul. Borowa 51b, 35-232 Rzeszów

 

6.             Sprzedawca w ciągu 14 d dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Przedsiębiorcę.

7.             Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Przedsiębiorców.

IX. Gwarancja

1.             Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2.             W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie internetowej.

X. Niezgodność towaru z umową

Reklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta

1.             Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

a)             opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

b)             przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

2.             Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

a)             nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b)             występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a.             nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;

b.             przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;

c.             publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu umowy.

c)             być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;

d)             być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

3.             Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt VIII pkt 2, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt VIII pkt 2, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

4.             Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:

a)             zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;

b)             niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.

 

5.             Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.

6.             Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w Dziale VIII pkt 5, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

7.             Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

8.             Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

9.             Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

10.         Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

11.         Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Towar na swój koszt.

12.         Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

13.         Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

14.         Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a)             Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z Działem VIII pkt 8 powyżej;

b)             Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z Działem VIII pkt 10 do pkt 12 powyżej;

c)             brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

d)             brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od Działu VIII pkt 7 do pkt 12 powyżej;

e)             z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.

15.         Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

16.         Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o obniżeniu ceny.

17.         Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

18.         Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

19.         W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

20.         Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

21.         Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

XI. Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1.             Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

2.             Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail:  kontakt@naprawyserwisowe.pl

b)      wysyłając pocztą tradycyjną na adres: RDM Sp. Z o.o. ul. Borowa 51b, 35-232 Rzeszów

 

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony w niniejszym Regulaminie Napraw.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  

3.             W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży umowę uważa się za niezawartą.

4.             Jeśli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5.             Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru do Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru, lub dostarczenia przez Konsumenta, lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.             Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.             Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

8.             W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu.

9.             Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta oraz Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie internetowej.

10.         Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11.         Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.         Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

13.         Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

14.         Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

XII. Usługi cyfrowe nieodpłatne

1.             Zawarcie umowy o świadczenie usług cyfrowych nieodpłatnych ma charakter dobrowolny, jednorazowy.

2.             Sprzedawca świadczy następujące usługi cyfrowe nieodpłatne za pośrednictwem Serwisu internetowego:

a)             dostęp i uzupełnienie formularza zamówienia umożliwiające zawarcie Umowy sprzedaży,

b)             dostęp do Serwisu internetowego w celu złożenia zamówienia na towary,

c)             rejestracja, dostęp i prowadzenie konta umożliwiające weryfikację danych i podgląd do złożonych zamówień,

3.             Usługi wskazane w pkt 2 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4.             Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług. O każdorazowej zmianie Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Klienta w sposób zwyczajowo przyjęty do zmiany Regulaminu Napraw u Sprzedawcy.

5.             Usługi świadczone są przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na rzecz Klienta, a  Sprzedawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych pozyskanych od Klienta.

6.             Reklamacje związane ze świadczeniem usług cyfrowych nieodpłatnych przez Sprzedawcę może składać Klient na adres mailowy lub za pośrednictwem poczty.

7.             Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

8.             Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu Napraw, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony internetowej lub innymi działaniami hakerskimi.

9.             Zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych.

10.         Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

XIII.           Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

1.             Zamieszczając treści oraz udostępniając je, Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

2.             Klient oświadcza, że:

a)             jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;

b)             umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w niniejszym Regulaminu Napraw, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;

c)             wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Napraw;

d)             wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.         Klient nie jest uprawniony do:

a)             zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminu Napraw, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;

b)             zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminu Napraw, treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.

4.             Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z niniejszym Regulaminem Napraw.

5.             Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie Napraw treści, które mogłyby w szczególności:

a)             zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b)             naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;

c)             posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);

d)             pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy, tj. treści stanowiących materiały o charakterze reklamowym innego przedsiębiorcy lub produktu; treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;

e)             naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu Napraw, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

6.             W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z pkt XII niniejszego Regulaminu Napraw, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu Napraw lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

7.             Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony internetowej.

XIV.          Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1.             W przypadku gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie internetowej narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.

2.             Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony internetowej, treści będących przyczyną naruszenia.

XV. Postanowienia końcowe

1.             Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony internetowej.

2.             W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu Napraw jest prawo polskie.

3.             Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

4.             Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/  dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5.             Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu Napraw z zastrzeżeniem, iż wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu Napraw są realizowane na podstawie tego, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

6.             Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie internetowej. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu o zmianie Regulaminu Napraw za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu Napraw. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

7.             Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, adresów stron Serwisu internetowego i innych adresów podanych w treści Regulaminu Napraw poprzez przesłanie informacji na ten temat Klientowi, który zawarł Umowę na podany przez niego adres (podane adresy) poczty elektronicznej lub zamieszczając je w treści dostępnego w Serwisie internetowym Regulaminu Napraw. Wprowadzenie innych – aniżeli określone w dacie wejścia w życie Regulaminu Napraw – form płatności jest dokonywane przez Sprzedawcę poprzez podanie na stronie https://naprawyserwisowe.pl informacji na ten temat. Ww. zmiany nie są zmianami Regulaminu Napraw ani Umowy.

8.             Regulamin Napraw wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2023 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Napraw

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

•          …………………………………………………………,https://naprawyserwisowe.pl;

•          Ja ………………………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zawartej w dniu ………..…………….., polegającej na zamówieniu następujących towarów …………………………………………………………………………..………….. 

 

Data i czytelny podpis Kl

Scroll to Top
Przewiń do góry